Concurs pentru ocupare posturi


ANUNŢ

 

Palatul Copiilor Iaşi organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:

 

Nr.

Crt.

Tipul postului Numărul de posturi Locaţia Categoria de personal Statutul postului / viabilitatea
1. Şofer  II 1 Iaşi Personal nedidactic Post vacant perioadă nedeterminată / normă întreagă
2. Îngrijitoare  I 0.5 Podu Iloaiei Personal nedidactic Post vacant perioadă nedeterminată / 0.5 normă

 

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi condiţii specifice.

 

 1. CONDIŢII GENERALE DE OCUPARE A POSTURILOR
 2. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România;

 1. Cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
 2. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. Are capacitatea deplină de exerciţiu;
 4. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile

sanitare abilitate;

 1. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 1. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

contra umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau

a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea

funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, CU NORMĂ ÎNTREAGĂ DE ŞOFER TRANSPORT ELEVI

 Studii generale sau studii medii;

 Posedă permis de conducere categoria:B,C,D,E.

 Posedă atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR;

 Posedă cunoştinţe temeinice de legislaţie rutieră;

 Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet

medical specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto;

 Aviz psihologic;

 Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea de conducător auto;

 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă;

 Asigură transportul elevilor diferite activităţi educative;

 Posedă cunoştinţe de mecanică auto;

 Verifică zilnic starea tehnică a maşinii;

 Asigură starea de curăţenie a maşinii;

 Completează zilnic foile de parcurs;

 Se ocupă de efectuarea la zi a ITP;

 Ajută elevii la urcarea şi coborârea din maşina;

 Menţine maşina în stare bună de funcţionare;

 Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în conformitate cu nevoile

unităţii de învăţământ;

 Abilităţi de relaţionare-comunicare;

 Abilităţi pentru munca în echipă;

 Disponibilitate la un program flexibil;

 

Concursul va consta în:

 1. Probă scrisă: test grilă

a .Data şi ora desfăşurării: 05 ianuarie 2017, ora 09:00.

 1. Locul desfăşurării: sediul Palatului Copiilor Iaşi, b-dul Carol I nr. 2, parter, sala de şedinţe
 2. Interviu / probă practică
 3. Data şi ora desfăşurării: 11 ianuarie 2017, ora 14.00
 4. Locul desfăşurării: sediul Palatului Copiilor Iaşi, b-dul Carol I nr. 2, parter, sala de şedinţe

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de : 50 puncte

 

Tematică şi bibliografie pentru postul de şofer, transport elevi:

 1. Tematica

 Cunoştinţe de legislaţie rutieră;

 Cunoştinţe de mecanică şi electrică auto;

 Timpul de conducere;

 Pauze şi perioade de odihnă;

 Utilizarea aparatului tahograf;

 Obligaţiile operatorilor de transport şi ale conducătorilor auto;

 Organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activiăţi mobile

de transport rutier de persoane;

 1. Bibliografie:
 • OUG nr. 17 din 24 ian. 2002;
 • Nr. 38 din 16 ian 2008;
 • Codul rutier, ultima ediţie;
 • OUG nr. 195/2002 cu modificările şi completările ulterioare privind circulaţia pe drumurile publice;
 • HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002;
 • Ordin nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

 

 

 1. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, 0.5 NORMĂ DE ÎNGRIJITOR

 Studii generale sau studii medii:

 Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;

 Abilităţi pentru munca în echipă;

 Disponibilitate pentru program flexibil:

 Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în weekend;

 Disponibilitate pentru munca în două schimburi;

 Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat:

 Răspunde de inventarul încredinţat;

 Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;

 Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi

responsabilităţilor din fişa postului;

 Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice

şi intelectuale şi a programului de lucru;

 Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

 Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.

 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare

de la ultimul loc de muncă.

 

Concursul va consta in:

1.Proba scrisă : test grilă

 1. Data şi ora desfăşurării: 05.01.2017, ora 09.00
 2. Locul desfăşurării: sediul Palatului Copiilor Iaşi, b-dul Carol I nr. 2, parter, sala de şedinţe

 

2 Interviu / probă practică

 1. Data şi ora desfăşurării: 11 ianuarie 2017, ora 11.00
 2. Locul desfăşurării: sediul Palatului Copiilor Iaşi, b-dul Carol I nr. 2, parter, sala de şedinţe

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de : 50 puncte

 

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor de curăţenie:

1.Tematica

Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ,

Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie;

 1. 2. Bibliografia

Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;

Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor.

 

 1. COMPONENŢA DOSARULUI DE CONCURS:
 2. Opis.
 3. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Palatului Copiilor Iaşi – conform modelului pe care îl găsiţi la secretariatul unităţii de învăţământ;
 4. Declaraţia pe proprie răspundere, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011,

respectiv, dacă persoana care candidează pe post are soţ / soţie sau rude sau afini

până la gradul al III-lea inclusiv, care sunt salariaţi ai Palatului Copiilor Iaşi

aflaţi într-o poziţie de conducere, control,autoritate cu postul scos la concurs.

 1. Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost şi nu este urmărit

penal – conform modelului care se găseşte la secretariatul unităţii de

învăţământ.

 1. Copie legalizată act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,

potrivit legii, după caz;

 1. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, se solicită copii legalizate după

documentele care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada

schimbării numelui;

 1. Copii legalizate după documentele care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice pentru fiecare post pentru care candidatul îşi depune dosarul.
 2. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz o adeverinţă în

original care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea

studiilor şi copie conform cu originalul după ultimul contract individual de muncă.

 1. Cazier judiciar.
 2. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică,

corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Acesta va

conţine, în clar, numărul, data, numele şi prenumele candidatului, numele

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. Curriculum vitae în format european care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat şi studiile de specialitate, în format european www.cveuropean.ro/cvonline.html)
 2. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a dosarelor.

 

III. DATE DE CONTACT

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Palatului Copiilor Iaşi  situat pe b-dul Carol I nr. 2, conform graficului de mai jos.

Persoana de contact este:  Elena Popescu, secretar şef

Pentru informaţii suplimentare puteţi să ne contactaţi la telefon: 0232 410802 sau e-mail: pciasi@gmail.com

 

 1. CALENDARUL CONCURSULUI :

 

Nr.

Crt.

Activităţi Data
1. Publicarea anunţului 28  noiembrie 2016
2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Palatul Copiilor Iaşi şi verificarea documentelor din dosar. 29 noiembrie  – 21 decembrie 2016

Interval orar de depunere a dosarelor: 09.00 – 15.00

Notă: Vă rugăm să respectaţi programul de depunere a dosarelor.

3. Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului 22 decembrie 2016
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 22 decembrie 2016, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei

dosarelor

23 decembrie 2016
6. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 28 decembrie 2016
7. Susţinerea probei scrise  05 ianuarie 2017
8. Afişarea rezultatelor probei scrise 06 ianuarie 2017
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 09 ianuarie 2017
10. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 10 ianuarie 2017
11. Susţinerea interviului/probei practice 11 ianuarie 2017
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12 ianuarie 2017
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 13 ianuarie 2017
14. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 16 ianuarie 2017
15. Afişarea rezultatului final al concursului 17 ianuarie 2017
16. Numirea pe funcţie 23 ianuarie 2017

 

DIRECTOR,

Prof. dr. Claudia Ciobanu

 

 

 

 

CERERE

 

 

 

CĂTRE

 

Conducerea Palatului Copiilor Iaşi

 

 

Subsemnatul / a _________________________________________, fiul / fiica lui ______________________________ şi al ____________________________, având CNP ____________________________, născut / născută în localitatea _____________________, judeţul __________________, strada _______________ nr. _____, bl. ______, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon ______________________.

 

Solicit prin prezenta înscrierea mea la concurs pentru postul de şofer transport elevi la Palatul Copiilor Iaşi, concurs care se va desfăşura în perioada  ___________________.

 

 

 

Iaşi,

Data………………………………

 

Numele şi prenumele __________________

Semnătura:_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

 

Subsemnatul / a __________________________________________, fiul / fiica lui _______________________ şi al ____________________________, având CNP ____________________________, născut / născută în localitatea ______________, judeţul ____________, strada ______________________ nr. _____, bl. ______, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon _________________________.

 

DECLAR pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal Român cu privire la falsul în declaraţii, că nu am fost, nu sunt urmărit penal şi nu am cunoştinţă că a început urmărire penală împotriva mea.

 

 

Iaşi,

Data………………………………

 

Numele şi prenumele __________________

Semnătura:_____________________

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.