Concurs ocupare post ingrijitor


Palatul Copiilor Iaşi organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:

 

Nr.

Crt.

Tipul postului Numărul de posturi Locaţia Categoria de personal Statutul postului / viabilitatea
1. Îngrijitor  

1

IASI Personal nedidactic Post vacant perioadă nedeterminată /  1  normă

 

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi condiţii specifice.

 

 1. CONDIŢII GENERALE DE OCUPARE A POSTURILOR
 2. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România;
 3. Cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
 4. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. Are capacitatea deplină de exerciţiu;
 6. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 1. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, 1   NORMĂ DE  ÎNGRIJITOR

 Studii generale sau studii medii:

 Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;

 Abilităţi pentru munca în echipă;

 Disponibilitate pentru program flexibil:

 Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în weekend;

 Disponibilitate pentru munca în două schimburi;

 Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat:

 Răspunde de inventarul încredinţat;

 Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;

 Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului;

 Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

 Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

 Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.

 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă.

 

Concursul va consta in:

1.Proba scrisă : test grilă

 1. Data şi ora desfăşurării: 09.11.2020, ora 11.00
 2. Locul desfăşurării: sediul Palatului Copiilor Iaşi, b-dul Carol I nr. 2, parter, sala de şedinţe

 

2 Interviu / probă practică

 1. Data şi ora desfăşurării: 16 noiembrie 2020, ora 12.00
 2. Locul desfăşurării: sediul Palatului Copiilor Iaşi, b-dul Carol I nr. 2, parter, sala de şedinţe

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de : 50 puncte

 

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor de curăţenie:

1.Tematica

Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ,

Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie;

 1. 2. Bibliografia

Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;

Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor.

 

 1. COMPONENŢA DOSARULUI DE CONCURS:
 2. Opis.
 3. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Palatului Copiilor Iaşi – conform modelului pe care îl găsiţi la secretariatul unităţii de învăţământ;
 4. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 5. Declaraţia pe proprie răspundere, care să ateste dacă persoana care candidează pe post are soţ / soţie sau rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv, care sunt salariaţi ai Palatului Copiilor Iaşi aflaţi într-o poziţie de conducere, control, autoritate cu postul scos la concurs.
 6. Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost şi nu este urmărit penal – conform modelului care se găseşte la secretariatul unităţii de învăţământ.
 7. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, se solicită copii legalizate după documentele care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
 8. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
 9. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz o adeverinţă în

original care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor şi copie conform cu originalul după ultimul contract individual de muncă.

 1. Cazier judiciar.
 2. Certificatul / adeverinţa de integritate comportamentală.
 3. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Acesta va conţine, în clar, numărul, data, numele şi prenumele candidatului, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 4. Curriculum vitae în format european care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat şi studiile de specialitate, în format european www.cveuropean.ro
 5. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

Actele  prevăzute la punctele  2, 7 şi  8  vor fi prezentate şi în original  în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a dosarelor.

 

 

III. DATE DE CONTACT

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Palatului Copiilor Iaşi  situat pe b-dul Carol I nr. 2, conform graficului de mai jos.

Persoana de contact este:  Elena Popescu, secretar şef

Pentru informaţii suplimentare puteţi să ne contactaţi la telefon: 0232 410802 sau e-mail: pciasi@gmail.com

 

 1. CALENDARUL CONCURSULUI :

 

Nr.

Crt.

Activităţi Data
1. Publicarea anunţului 08    octombrie 2020
2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Palatul Copiilor Iaşi şi verificarea documentelor din dosar. 09 – 30 octombrie 2020

Interval orar de depunere a dosarelor: 10.00 – 15.00

Notă: Vă rugăm să respectaţi programul de depunere a dosarelor.

3. Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului 02  noiembrie 2020
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 0 3  noiembrie 2020,  ora 15.00
5. Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei

dosarelor

04   noiembrie 2020
6. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor  05  noiembrie 2020
7. Susţinerea probei scrise  09  noiembrie 2020
8. Afişarea rezultatelor probei scrise 11 noiembrie 2020
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 12  noiembrie 2020
10. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 13  noiembrie 2020
11. Susţinerea interviului/probei practice 16  noiembrie 2020
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 17  noiembrie 2020
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 18  noiembrie 2020
14. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 19   noiembrie 2020
15. Afişarea rezultatului final al concursului 20   noiembrie 2020
16. Numirea pe funcţie 23 noiembrie 2020

 

 

 

DIRECTOR,

Prof. Adrian Gelu Dobranici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERERE

 

 

 

CĂTRE

 

Conducerea Palatului Copiilor Iaşi

 

 

Subsemnatul / a _________________________________________, fiul / fiica lui ______________________________ şi al ____________________________, având CNP ____________________________, născut / născută în localitatea _____________________, judeţul __________________, strada _______________ nr. _____, bl. ______, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon ______________________.

 

Solicit prin prezenta înscrierea mea la concurs pentru postul de  ȊNGRIJITOR   la Palatul Copiilor Iaşi, concurs care se va desfăşura în  data de    ___________________.

 

 

 

Iaşi,

Data………………………………

 

Numele şi prenumele __________________

Semnătura:_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

 

Subsemnatul / a __________________________________________, fiul / fiica lui _______________________ şi al ____________________________, având CNP ____________________________, născut / născută în localitatea ______________, judeţul ____________, strada ______________________ nr. _____, bl. ______, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon _________________________.

 

DECLAR pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal Român cu privire la falsul în declaraţii, că nu am fost, nu sunt urmărit penal şi nu am cunoştinţă că a început urmărire penală împotriva mea.

 

 

Iaşi,

Data………………………………

 

Numele şi prenumele __________________

Semnătura:_____________________

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.