Anunt Concurs Ocupare Post


 

ANUNŢ

CONCURS PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT (de întreţinere)

 

Palatul Copiilor Iaşi organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant:

 

Nr.

Crt.

Tipul postului Numărul de posturi Locaţia Categoria de personal Statutul postului / viabilitatea
1. MUNCITOR CALIFICAT

(de întreţinere)

 

1

IASI Personal

nedidactic

Post vacant perioadă nedeterminată /  1  normă

 

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi condiţii specifice.

 

 1. CONDIŢII GENERALE DE OCUPARE A POSTURILOR
 2. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România;
 3. Cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
 4. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. Are capacitatea deplină de exerciţiu;
 6. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, 1   NORMĂ DE  MUNCITOR CALIFICAT (de întreţinere):

 

 • Studii medii şi atestat profesional în domeniu;
 • Vechime în specialitate – minim 5 ani
 • Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
 • Abilităţi pentru munca în echipă;
 • Disponibilitate pentru program de lucru flexibil;
 • Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în weekend;
 • Disponibilitate pentru munca în două schimburi;
 • deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor de apă curentă, tehnico-sanitare șide gaze
 • naturale;
 • deprinderi și abilități practice în exploatarea instalațiilor de încălzire central,
 • deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și reparații;
 • deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor electrice de joasă și medie tensiune;
 • deprinderi și abilități practice pentru executarea lucrărilor de lăcătușerie;
 • Răspunde de inventarul încredinţat;
 • Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;
 • Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului;
 • Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
 • Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 • Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.
 • Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă.

 

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI

 • Raspunde de pregatirea la timp a scolii pentru inceputul anului scolar, indeplinind toate sarcinile

de serviciu ce-i revin in acest scop;

 • Executa orice lucrari de investitii (reparatii);
 • Participa la curatenia scolii la sfarsitul cursurilor si, dupa anotimp, la indepartarea zapezii;
 • Executa lucrari in alte sectoare in limita competentei, in functie de nevoile unitatii de invatamant

si de calificarea suplimentara pentru care este atestat;

 • Preia toata instalatia de incalzire si o mentine in stare de functionare;
 • Respecta normele PSI;
 • Semnalarea defecțiunilor constatate directorului, administratorului;
 • Îndeplinirea altor sarcini repartizate de conducerea unității, în condițiile

 

Comportamentul şi conduita:

 • Să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ faţă de copii, față

de părinți şi faţă de colegi;

 

SARCINI DE SERVICIU:

 • verificarea stării mobilierului din sălile de curs, înştiinţarea administratorului privitor la aspectele semnalate şi remedierea lor;
 • verificarea instalaţiilor sanitare şi termice, înregistrarea reparaţiilor necesare şi remedierea lor;
 • verificarea tablourilor electrice;
 • verificarea lămpilor de iluminat în sălile de curs, cabinete, laboratoare, coridoare, grupuri sanitare şi înlocuirea celor deteriorate sau care nu funcţionează;
 • întocmirea referatelor de necesitate – materiale de reparaţii;
 • participarea la acţiunile de stingere şi de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu.
 • supravegherea reparaţiilor efectuate în şcoală sau intervenţia personală în cazuri de excepţie,
 • îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate : vopsire, zugrăveală, reparații zidărie, instalație electrică, termică, sanitară, lăcătușerie, instalații electrice și
 • acordarea ajutorului solicitat de către personalul de îngrijire şi de către cadrele didactice (montarea perdelelor / jaluzelelor / draperiilor, repararea yalelor / a broaştelor, a balamalelor;
 • sesizarea administratorului sau directorului referitor la problemele apărute în domeniul de activitate;
 • însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a Normelor de Tehnica si Securitatea Muncii şi a normelor
 • întreținerea tururor corpurilor de cladire utilizate de către școală, cât și a patrimoniului școlii,
 • răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unităţii;
 • să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;
 • respectarea Regulamentului de ordine interioară;
 • participarea la instructajul de protecţia muncii şi S.I.;
 • participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare;
 • efectuează controale medicale

III. CONCURSUL VA CONSTA ȊN:

 

1.Proba scrisă:

 1. Data şi ora desfăşurării: 27.11.2020, ora 10.00
 2. Locul desfăşurării: sediul Palatului Copiilor Iaşi, b-dul Carol I nr. 2, parter,

 

 1. Probă practică / Interviu:
 2. Data şi ora desfăşurării: 07 decembrie 2020,  ora 10.00
 3. Locul desfăşurării: sediul Palatului Copiilor Iaşi, b-dul Carol I nr. 2, parter,

 

 

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de : 50 puncte

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar la fiecare dintre probele concursului.

 

 

 

 

 1. COMPONENŢA DOSARULUI DE CONCURS:
 2. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Palatului Copiilor Iaşi – conform modelului pe care îl găsiţi la secretariatul unităţii de învăţământ;
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Declaraţia pe proprie răspundere, care să ateste dacă persoana care candidează pe post are soţ / soţie sau rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv, care sunt salariaţi ai Palatului Copiilor Iaşi aflaţi într-o poziţie de conducere, control, autoritate cu postul scos la concurs.
 5. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, se solicită copii legalizate după documentele care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
 6. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
 7. Copia carnetului de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă
 8. vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor , în copie;
 9. Cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost şi nu este urmărit penal;
 10. Certificatul / adeverinţa de integritate comportamentală.
 11. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Acesta va conţine, în clar, numărul, data, numele şi prenumele candidatului, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 12. Curriculum vitae în format european care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat şi studiile de specialitate, în format european  cveuropean.ro
 13. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

Actele  prevăzute la punctele  2, 7 şi  8  vor fi prezentate şi în original  în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

 

 

 1. CALENDARUL CONCURSULUI :

 

Nr.

Crt.

Activităţi Data
1. Publicarea anunţului 29    octombrie 2020
2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Palatul Copiilor Iaşi şi verificarea documentelor din dosar. 02 – 19 noiembrie  2020

Interval orar de depunere a dosarelor: 10.00 – 15.00

Notă: Vă rugăm să respectaţi programul de depunere a dosarelor.

3. Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului 23  noiembrie 2020
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 24  noiembrie 2020,  ora 15.00
5. Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei

dosarelor

25   noiembrie 2020
6. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor  26  noiembrie 2020
7. Susţinerea probei scrise  27  noiembrie 2020, ora 10.00
8. Afişarea rezultatelor probei scrise 02  decembrie  2020
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03  decembrie  2020
10. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 04  decembrie  2020
11. Susţinerea probei practice / interviului 07  decembrie  2020, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice / interviului 08  decembrie 2020
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice / interviului 09  decembrie 2020
14. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 10  decembrie  2020
15. Afişarea rezultatului final al concursului 11  decembrie  2020
16. Numirea pe funcţie 14 decembrie  2020

 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT (de întreţinere):

 

1.Tematica concursului

 • Exploatarea istalațiilor electrice, sanitare, de încălzire, și a echipamentelor aferente acestora,
 • Reglementări privind apărarea împotriva icendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
 • persoanelor, norme de protecție a muncii,
 • Defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, de încălzire, etc.
 • Securitatea și sănătatea în muncă, PSI.

 

 

 1. 2. Bibliografia
 • OMEC nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) – Titlul IV Personalul unităților de învățământ – Capitolul III – Personalul nedidactic
 • Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare

Capitorul IV – Obligaţiile lucrătorilor;

 • . Legea 477/2004 – Privind codul de conduita a personalului din instituțiile publice ;
 • . Legea 53/2003 actualizata: Codul muncii ,, Răspunderea disciplinară”
 • . Legea 307/2006 privind apararea împotriva
 • . Florescu: ,,Cartea instalatorului de rețele de apă și canalizare “ Editura tehnică, București,

976.

 • Vintilă: ,, Instalații tehnico-sanitare și de gaze “.
 • Dina : ,, Instalații de încălzire, sanitare și gaze “ ( Exploatare , Intreținere, Reparații ), Editura

tehnică, Bucuresti , 1974.

 • Ursea : ,, Ghid practic pentru electricieni “ , Editura Tehnica, 2004

 

 

NOTĂ:

Toată bibliografia va fi studiată în variantă actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 1. DATE DE CONTACT

Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină.

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Palatului Copiilor Iaşi  situat pe b-dul Carol I nr. 2, conform graficului de mai jos.

Persoana de contact este:  Elena Popescu, secretar şef

Pentru informaţii suplimentare puteţi să ne contactaţi la telefon: 0232 410802 sau e-mail: pciasi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

Prof. Adrian Gelu Dobranici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERERE

 

 

 

CĂTRE

 

Conducerea Palatului Copiilor Iaşi

 

 

Subsemnatul / a _________________________________________, fiul / fiica lui ______________________________ şi al ____________________________, având CNP ____________________________, născut / născută în localitatea _____________________, judeţul __________________, strada _______________ nr. _____, bl. ______, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon ______________________.

 

Solicit prin prezenta înscrierea mea la concurs pentru postul de  MUNCITOR  CALIFICAT (DE îNTREţINERE)   la Palatul Copiilor Iaşi, concurs care se va desfăşura în  data de    ___________________.

 

Iaşi,

Data………………………………

 

Numele şi prenumele __________________

Semnătura:_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

 

Subsemnatul / a __________________________________________, fiul / fiica lui _______________________ şi al ____________________________, având CNP ____________________________, născut / născută în localitatea ______________, judeţul ____________, strada ______________________ nr. _____, bl. ______, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon _________________________.

 

DECLAR pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal Român cu privire la falsul în declaraţii, că nu am fost, nu sunt urmărit penal şi nu am cunoştinţă că a început urmărire penală împotriva mea.

 

 

Iaşi,

Data………………………………

 

Numele şi prenumele __________________

Semnătura:_____________________

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.