24 Ianuarie – Ziua Unirii


   COMUNICAT

 

24 ianuarie ,,Ziua Micii Uniri”, a fost sărbătorită astăzi 23 ianuarie 2018  la Palatul Copiilor din Iași. Activitatea înscrisă în proiectul ,,Un veac de istorie, cultură și spiritualitate românească”, a avut invitați din partea  I.S.J. Iași,  doamna inspector pentru activități extrașcolare  – profesor Alla Apopei,  elevii și profesorii lor de la școli din Iași, Școala gimnazială  ,,B. P. Hașdeu”  – parteneri direcți, Școala gimnazială  ,,Alexandru cel Bun”,  Școala gimnazială ,,M. Codreanu ” ,  ca și delegații de la școli din:  Roman –  județul Neamț, Focșani –  judetul Vrancea , Bârlad –  județul Vaslui, Suceava –  județul Suceava, Băița –  județul Hunedoara, Vorona –  județul Botoșani și Centrul Bucovinean de Artă Cernăuți – Ucraina.

Read more…

,,SERBAREA DATINILOR”


,,SERBAREA DATINILOR”

Ediţia I

Episod de obiceiuri de iarnă, Bazarul lui Moș Crăciun – stand de dulciuri, ceai și jucării, Personaje paralele de poveste de Moș Nicolae și Crăciun, FLASH MOB
”IN LUMEA POVEȘTILOR DE IARNĂ CU COPII ȘI EROI DE BASM”

Data: 21 Decembrie 2017, ora 17:00

Coordonator proiect:
• Prof. Adrian Gelu Dobranici- Director al Palatului Copiilor Iași
• Prof. Dr. Gabriela Andrei- Director Adjunct al Palatului Copiilor Iași

Read more…

Invatam sa Inventam!


Palatul Copiilor Iaşi a derulat în perioada 27 – 29 Octombrie 2017, Concursul național Tehnico -științific ”Învățăm să inventăm ”, Ediția a XII-a.

Proiectul se află în calendarul activităţilor educative naţionale, CAEN 2017, A.XII, poziţia 16.

La concurs  au participat peste 120 de elevi  din ţară, cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani, din judeţele: Argeş, Bihor, Bistriţa, Botoşani, Călăraşi, Deva, Galaţi, Gura Humorului, Buzău, Bacău, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Orşova, Piteşti, Sălaj, Mureş, Suceava, Tulcea, Târgovişte, Vâlcea.

Read more…

„IA ŞI green bag, creează şi responsabilizează pentru eco-ul naturii!”


Palatul Copiilor Iaşi a derulat în perioada 26-29 Octombrie 2017, concursul internaţional de educaţie ecologică şi protecţia mediului IA ŞI green bag, creează şi responsabilizează pentru eco-ul naturii! Proiectul se află în calendarul activităţilor educative naţionale , CAEN 2017, domeniul Ecologie si protecţia mediului, poziţia 14.

Tema ediţiei s-a intitulat: Șapte miliarde de vise, o singură planetă: consumă circular!‟

La competiţiile din proiect au participat 350 de elevi şi 100 preşcolari din ţară, la cele cinci secţiuni din concurs adresate elevilor. Alături de aceştia au trimis lucrări elevi şi 90  profesori din ţară şi din străinătate: Turcia, Macedonia, Italia, Bulgaria, Slovenia, Polonia.

Read more…

IASIGYM 2017


Comunicat de presă

 

Palatul Copiilor Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, au organizat în perioada

13 octombrie – 14 octombrie 2017, Concursul Naţional de Gimnastică Aerobică „IAŞIGYM”, Ediţia a III-a (prof. coordonator Bogdan Andrei Bantă – cercul de gimnastică aerobică).

În cadrul concursului s-au prezentat 170 de sportivi din ţară. Aceştia au concurat în 111 probe de concurs: individual feminin,perechi mixte, trio, grup şi ansamblu, pe categorii de vârstă: preşcolari, clasele I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII şi IX.-XII.

Read more…

Deschiderea Oficiala 2017-2018


Pliant deschidere oficiala – click aici

Înscrierile elevilor pentru anul scolar 2017-2018 se fac la Palatul Copiilor Iaşi, la sediul din b-dul Carol I nr.2.

Perioada:  04 – 30 septembrie  2017.

Program:  luni – vineri,  orele 09.00 – 18.00

                  sâmbătă,  orele 09.00 – 16.30 

 

Activitaţile la Palatul Copiilor Iaşi încep la data de  02 octombrie 2017, dupa spectacolul  de  deschidere  care va fi pe 1 octombrie 2017, ora 10.00.

Informatii suplimentare direct la înscrierea copiilor!

Cursurile sunt gratuite!

Va așteptăm !

Anunt concurs posturi


Palatul Copiilor Iaşi organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:

 

Nr.

Crt.

Tipul postului Numărul de posturi Locaţia Categoria de personal Statutul postului / viabilitatea
1.  

Paznic I

 

1

 

Hîrlău

 

Personal nedidactic

Post vacant perioadă nedeterminată / normă întreagă

 

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi condiţii specifice.

 

 1. CONDIŢII GENERALE DE OCUPARE A POSTURILOR

 

 1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România;

 1. Cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
 2. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. Are capacitatea deplină de exerciţiu;
 4. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, CU NORMĂ ÎNTREAGĂ DE PAZNIC

 Absolvent şcoală generală sau liceu;

 Vechime – minim 1 an  în specialitate;

 Să fie atestat profesional, potrivit Legii 333/2013 actualizată;

 Abilităţi de relaţionare – comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;

 Abilităţi pentru munca în echipă;

 Disponibilitate la un program flexibil;

 Disponibilitate pentru munca în schimburi;

 Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţii în weekend;

 Răspunde de inventarul încredinţat;

 Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în conformitate cu nevoile unităţii de învăţământ;

 Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate;

 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă;

 

 

CONCURSUL VA CONSTA ÎN:

 1. Probă scrisă prin care se vor testa cunoştinţele teoretice ale candidaţilor, pe baza bibliografiei indicate

a .Data şi ora desfăşurării: 16 februarie  2017, ora 10:00.

 1. Locul desfăşurării: sediul Palatului Copiilor Iaşi, b-dul Carol I nr. 2, parter, sala de şedinţe

 

 1. Interviu prin care se vor testa abilităţile şi motivaţia candidaţilor
 2. Data şi ora desfăşurării: 22 februarie 2017, ora 12.00
 3. Locul desfăşurării: sediul Palatului Copiilor Iaşi, b-dul Carol I nr. 2, parter, sala de şedinţe

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de : 50 puncte

 

 BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – Monitorul Oficial nr. 335/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 53/2003, actualizată – Răspunderea disciplinară;Legea 319/2006 privind Reguli de Protecţia Muncii şi PSI;
 • OMENCŞ nr. 5079 din 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

 

 

 1. COMPONENŢA DOSARULUI DE CONCURS:
 2. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Palatului Copiilor Iaşi – conform modelului pe care îl găsiţi la secretariatul unităţii de învăţământ;
 3. Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost şi nu este urmărit

penal – conform modelului care se găseşte la secretariatul unităţii de

învăţământ.

 1. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii (se va prezenta şi originalul la depunere);
 2. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului pentru care candidatul îşi depune dosarul (se vor prezenta şi originalele la depunere).
 3. Copia carnetului de muncă ( se va prezenta şi originalul la depunere) sau, după caz, adeverinţele în original care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea

Studiilor.

 1. Cazierul judiciar care să ateste că nu există antecedente penale;
 2. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 3. Recomandare privind activitatea profesională de la ultimul loc de muncă;
 4. Curriculum vitae în format european care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat şi studiile de specialitate, în format european cveuropean.ro/cvonline.html)
 5. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

Menţiuni: Nu se primesc dosare incomplete.

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a dosarelor.

 

III. DATE DE CONTACT

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Palatului Copiilor Iaşi  situat pe b-dul Carol I nr. 2, conform graficului de mai jos.

Persoana de contact este:  Elena Popescu, secretar şef

Pentru informaţii suplimentare puteţi să ne contactaţi la telefon: 0232 410802 sau e-mail: pciasi@gmail.com

 

 

 1. CALENDARUL CONCURSULUI :

 

Nr.

Crt.

Activităţi Data
1. Publicarea anunţului 23 ianuarie 2017
2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Palatul Copiilor Iaşi şi verificarea documentelor din dosar. 23 ianuarie – 10 februarie  2017

Interval orar de depunere a dosarelor: 10.00 – 15.00

Notă: Vă rugăm să respectaţi programul de depunere a dosarelor.

3. Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului 13 februarie 2017
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 13 februarie 2017, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei

dosarelor

14 februarie 2017
6. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 15 februarie 2017
7. Susţinerea probei scrise  16 februarie 2017
8. Afişarea rezultatelor probei scrise 17 februarie 2017
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 20 februarie 2017
10. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 21 februarie 2017
11. Susţinerea interviului 22 februarie 2017
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 23 februarie 2017
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 24 februarie 2017
14. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 27  februarie 2017
15. Afişarea rezultatului final al concursului 28 februarie 2017
16. Numirea pe funcţie 01 martie 2017

 

 

CERERE

 

 

 

CĂTRE

 

Conducerea Palatului Copiilor Iaşi

 

 

Subsemnatul / a _________________________________________, fiul / fiica lui ______________________________ şi al ____________________________, având CNP ____________________________, născut / născută în localitatea _____________________, judeţul __________________, strada _______________ nr. _____, bl. ______, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon ______________________.

 

Solicit prin prezenta înscrierea mea la concurs pentru postul de  PAZNIC  la Palatul Copiilor Iaşi – structura Hîrlău, concurs care se va desfăşura în perioada  ___________________.

 

 

 

Iaşi,

Data………………………………

 

Numele şi prenumele __________________

Semnătura:_____________________

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

 

Subsemnatul / a __________________________________________, fiul / fiica lui _______________________ şi al ____________________________, având CNP ____________________________, născut / născută în localitatea ______________, judeţul ____________, strada ______________________ nr. _____, bl. ______, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon _________________________.

 

DECLAR pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal Român cu privire la falsul în declaraţii, că nu am fost, nu sunt urmărit penal şi nu am cunoştinţă că a început urmărire penală împotriva mea.

 

 

Iaşi,

Data………………………………

 

Numele şi prenumele __________________

Semnătura:_____________________